Meniu Uždaryti

Bitutės

“BITUČIŲ” GRUPĖ (5-6-7 M.)

Mes bitelės, darbščios bitės renkam medų zum, zum, zum

Nuo gėlytės ant gėlytės visą dieną zum, zum, zum

 

Grupėje dirba:

Diana Donauskienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Virginija Šidlauskienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja  metodininkė

Lina Papečkienė – priešmokyklinio ugdymo mokytojų  padėjėja

      „Bitučių“  grupėje vaikai ugdomi pagal atnaujintą Priešmokyklinio ugdymo ir ugdymo(si) bendrąją programą.

    Programos tikslas – atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymosi poreikius, vadovaujantis humanistinėmis, demokratinėmis vertybėmis, užtikrinti palankias asmenybės raidos ir ugdymo(si) sąlygas, padėti pasirengti sėkmingai pradėti mokytis mokykloje.

     Ugdymo turinys programoje yra suskirstytas į penkias mokymosi sritis: gamtamokslinį, kalbinį, matematinį, meninį, visuomeninį ugdymą. Visoms sritims skiriama vienoda apimtis. Vaikai žinias įgis integraliai – stebėdami, eksperimentuodami įvairiose aplinkose, ugdantis 7 pagrindines kompetencijas: komunikavimo, kultūrinę, kūrybiškumo, pažinimo, pilietiškumo, skaitmeninę ir socialinę, emocinę ir sveikos gyvensenos. Įgyvendinant programą, didelį dėmesį skirsime vaikų žaidybinei, patyriminei veiklai, taip pat visų kompetencijų ugdymui, padėsiančių sėkmingai pradėti mokytis mokykloje.

   Siekiant palengvinti vaikų adaptaciją, padėti jaustis saugiai priešmokyklinėje grupėje, norint sužinoti tėvų lūkesčius, bei pageidavimus, parengėme klausimynus ugdytinių tėveliams apie individualius vaikų poreikius, interesus, charakterių savitumo skirtumus, kokios pagalbos šeimai reikėtų.

    Priešmokykliniame ugdyme taikomas formuojamasis vaikų pasiekimų vertinimas, skirtas individualiai pažangai skatinti, stebėti ir apibendrinamasis vertinimas – vaikų pasiekimus įvertinti. Pasiekimai aprašomi pagal tris pasiekimų lygius: iki pagrindinio, pagrindinį ir aukščiau pagrindinio.

„Bitučių“ grupėje įgyvendinamos programos:

Lions Quest programa „Laikas kartu“.
Tikslai:

  • suvienyti ugdytinius, jų šeimas, bendruomenę kuriant mokymosi aplinką, pagrįstą rūpinimusi, pagarba, doroviniais principais ir konkrečiais tikslais;
  • suteikti ugdytiniams galimybę įgyti svarbiausių emocinių ir socialinių įgūdžių, kurie padės gyventi sveiką ir produktyvų gyvenimą;
  • džiaugtis kultūriniais ir tautiniais skirtumais, ugdyti toleranciją ir pagarbą įvairovei;
  • skatinti sveiką ir saugų požiūrį į gyvenimą be tabako, alkoholio ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimo;
  • suteikti ugdytiniams galimybę tapti socialiai atsakingiems, visuomeniškais piliečiais;
  • stiprinti ugdytinių įsipareigojimą savo šeimai, draugams, darželiui, bendruomenei.

Moduliai:
1 modulis. Pozityvi mokymosi aplinka
2 modulis. Pažinti save
3 modulis. Atidūs ir rūpestingi
4 modulis. Sveikata ir prevencija
5 modulis. Lyderystė ir pagarba kitiems
6 modulis. Refleksija ir apibendrinimas

Lispa programa „Priešmokyklinio amžiaus vaiko bendrųjų kompetencijų ugdymas per informacines technologijas“ – ruošiant vaikus mokyklai ir ateities gyvenimui, vaikai turi suvokti juos supančią aplinką, suprasti ją ir jaustis joje saugiai. Viena iš aplinkos dedamųjų yra technologijos.
Tikslas – padėti vaikams atrasti ir realizuoti save informacinių technologijų ir techninės kūrybos srityje, siekiant pažinimo apie skirtingų technologijų paskirtį, veikimą ir panaudojimą.
Programą sudaro skyriai:
• Technologijos
• Pasaulio pažinimas
• Inžinerija
• Šventės

Lietuvos Junior Achievement finansinio raštingumo programa „Aš pats“.
Tikslas – ugdytiniai įgis svarbių pagrindinių žinių apie tai, kaip planuoti išlaidas, pajamas, sužinos kaip ir kokius sprendimus priima vartotojai, siekdami patenkinti poreikius ir norus. Sužinos, kuo svarbūs pinigai kaip jų užsidirbti, taupyti ir dalytis.
Programą sudaro penkios pamokos:
1. „Vieną ar kitą? Pasirink!“
2. „Ar man reikia to, ko noriu“
3. „Kaip užsidirbti?“
4. „Mokausi taupyti“
5. „Kaip dalytis?“

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo programa.

Įgyvendiname sveikatingumo projektą „Noriu augti švarioj  ir saugioj aplinkoj“

Glaudžiai bendradarbiaujame su socialiniais partneriais Marijampolės visuomenės sveikatos biuro darbuotojais, Marijampolės viešosios bibliotekos darbuotojais. Palaikome glaudžius ryšius su Marijampolės miesto pradinių klasių mokytojomis.

Atnaujinta 2023-12-19

Skip to content