Meniu Uždaryti

Kiškiukai

„KIŠKIUKŲ“ GRUPĖ (3-4 M.)

Grupėje dirba:

Zita Dzetaveckienė –  ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Asta Blaškevičienė –  ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Irena Akelaitienė – ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja

          „Kiškiukų“ grupėje vaikai ugdomi pagal įstaigos parengtą „Bendrąją ikimokyklinio ugdymo programą“, įvairios veiklos vyksta remiantis „Ikimokyklinio ugdymo metodinėmis rekomendacijomis“ , Rekomendacijomis ikimokyklinio ugdymo pedagogui „Žaismė ir atradimai“, „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu“, kurį sudaro 18 vaiko ugdymosi pasiekimo sričių, skirtų išsiaiškinti vaikų turimą patirtį, įžvelgti nuostatas, atpažinti jų gebėjimus, apmąstant vaiko poreikius, polinkius, interesus, atsižvelgiant į ugdytinių raidos bei ugdymosi ypatumus. Vaikų kūrybiškumui ir saviraiškai ugdyti/s naudojamas OPA PA draugai PI KA ugdymo priemonių komplektas. Kasdieniniame ugdymo procese integruojami STEAM ugdymo metodai, kurie formuoja tvarią vaikų mąstyseną (keliama hipotezė, kuri patvirtinama arba paneigiama, gavus veiklos rezultatą),  analizuojama, svarstoma ir diskutuojama, kodėl ir kaip matomas toks veiklos rezultatas. Vaikų žinios įsisavinamos per praktinį patyrimą.

Mūsų grupės tikslas – padėti vaikui atpažinti, įvardinti savo ir kitų emocijas ar  jausmus, jų priežastis įprastose situacijose, išmokti išreikšti emocijas tinkamais, kitiems priimtinais būdais, žodžiais ir elgesiu atliepti kito jausmus, laikytis grupės susitarimų, stengtis elgtis mandagiai su šalia esančiais, taikiai bendrauti su grupės draugais, bandyti kontroliuoti savo žodžius ir veiksmus (suvaldyti pyktį, neskaudinti kito ir kt.), gebėti nusiraminti.

  • Grupėje vykdoma socialinio ir emocinio intelekto ugdymo programa „Kimochis“, kuri yra integruojama į ikimokyklinio ugdymo programą ir padeda vaikams įgyti pasitikėjimo savimi bei išmokti spręsti keblias socialines – emocines situacijas. Taip pat vykdomas ilgalaikis projektas „Jausmų traukinukas“, kurio tikslas – padėti vaikams išmokti įvertinti ir įvardinti savo emocijas bei savijautą.
  • Daug dėmesio skiriama vaikų sveikatos saugojimui ir stiprinimui, į ugdomąsias veiklas integruojant prevencinę sveikatos stiprinimo ir saugojimo programą „Emociškai stiprus, sveikas ir laimingas vaikas“. Aktyviai dalyvaujama ilgalaikiuose sveikos gyvensenos ugdymo projektuose „Sveikatiada“, “Sveikata visus metus“, respublikiniame projekte „Lietuvos mažųjų žaidynės“
  • Dalyvaujame tarptautiniame Europos mokyklų bendradarbiavimo projekte „eTwinnig“, vykdome trumpalaikius projektus „Spalvų ir garsų pasaulyje“, „Būkime saugūs“. Nuolat bendradarbiaujame su ugdytinių šeimomis, socialiniais partneriais. Esame respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai “ narės, dalyvaujame jos veikloje, dalijamės gerąja patirtimi.
  • Grupėje kuriame tokią aplinką, kurioje vaikas jaustųsi  laimingas, saugus, gerbiamas, kurioje yra girdima jo nuomonė bei tenkinami prigimtiniai poreikiai, o žaidimas būtų svarbiausia vaiko socialinį, emocinį ir pažintinį ugdymąsi skatinanti veikla.

 

Atnaujinta 2023-09-15

 

 

 

 

Skip to content