Meniu Uždaryti

Kiškiukai

„KIŠKIUKŲ“ GRUPĖ (3-4 M.)

 

Grupėje dirba:

Zita Dzetaveckienė –  ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Asta Blaškevičienė –  ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

Irena Akelaitienė – ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja

   „Kiškiukų“ grupėje vaikai ugdomi pagal įstaigos parengtą „Bendrąją ikimokyklinio ugdymo programą“, įvairios veiklos vyksta remiantis „Ikimokyklinio ugdymo metodinėmis rekomendacijomis“ , Rekomendacijomis ikimokyklinio ugdymo pedagogui „Žaismė ir atradimai“ (inicijuota LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, vykdė Nacionalinė švietimo agentūra, 2021 m.), „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu“, kurį sudaro 18 vaiko ugdymosi pasiekimo sričių, skirtų išsiaiškinti vaikų turimą patirtį, įžvelgti nuostatas, atpažinti jų gebėjimus, apmąstant vaiko poreikius, polinkius, interesus, atsižvelgiant į ugdytinių raidos bei ugdymosi ypatumus. Kasdieniniame ugdymo procese integruojami STEAM ugdymo metodai, kurie formuoja tvarią vaikų mąstyseną (keliama hipotezė, kuri patvirtinama arba paneigiama, gavus veiklos rezultatą),  analizuojama, svarstoma ir diskutuojama, kodėl ir kaip matomas toks veiklos rezultatas. Vaikų žinios įsisavinamos per praktinį patyrimą.

         Mūsų grupės tikslas – padėti vaikui atpažinti, įvardinti savo ir kitų emocijas ar jausmus, jų priežastis įprastose situacijose, išmokti išreikšti emocijas tinkamais, kitiems priimtinais būdais, žodžiais ir elgesiu atliepti kito jausmus, laikytis grupės susitarimų, stengtis elgtis mandagiai su šalia esančiais, taikiai bendrauti su grupės draugais, bandyti kontroliuoti savo žodžius ir veiksmus (suvaldyti pyktį, neskaudinti kito ir kt.), gebėti nusiraminti.

  • Grupėje vykdoma socialinio ir emocinio intelekto ugdymo programa „Kimochis“, kuri yra integruojama ikimokyklinio ugdymo programą ir padeda vaikams įgyti pasitikėjimo savimi bei išmokti spręsti keblias socialines – emocines situacijas.
  • Daug dėmesio skiriama vaikų sveikatos saugojimui ir stiprinimui, į ugdomąsias veiklas integruojant prevencinę sveikatos stiprinimo ir saugojimo programą „Emociškai stiprus, sveikas ir laimingas vaikas“. Vykdome ilgalaikį kultūrinių-higieninių bei sveikos gyvensenos projektą „Aš tarp kitų“. Aktyviai dalyvaujama ilgalaikiuose sveikos gyvensenos ugdymo projektuose „Sveikatiada“, “Sveikata visus metus“, respublikiniame projekte „Lietuvos mažųjų žaidynės“.
  • Dalyvaujame tarptautiniame Europos mokyklų bendradarbiavimo projekte „eTwinning“. Nuolat bendradarbiaujame su ugdytinių šeimomis, socialiniais partneriais. Esame respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai “ narės, dalyvaujame jos veikloje, dalijamės gerąja patirtimi.
  • Ugdytiniai noriai eksperimentuoja su įvairiomis spalvinimo, tapymo, lipdymo ir gamtinėmis priemonėmis, grupėje taip pat yra taikomos ir inovatyvios technologijos veiklų kokybei paįvairinti (interaktyvi SMART lenta).
  • Organizuojame tradicines ir netradicines pramogas, šventes. Dalyvaujame darželio, miesto, respublikos organizuojamose konkursuose akcijose, parodose.
  • Grupėje atliekame ugdytinių žinių tyrimus, pasiekimų aprašus (rudenį ir pavasarį), atliekame kūrybines užduotis .Vaikų pasiekimai aptariami su tėvais asmeninių pokalbių metu.
  • Grupėje kuriame tokią aplinką, kurioje vaikas jaustųsi  laimingas, saugus, gerbiamas, kurioje yra girdima jo nuomonė bei tenkinami prigimtiniai poreikiai, o žaidimas būtų svarbiausia vaiko socialinį, emocinį ir pažintinį ugdymąsi skatinanti veikla.

Atnaujinta 2024-01-03

 

 

 

 

Skip to content