Meniu Uždaryti

Laisvos darbo vietos

 

ATRANKA SPECIALIOJO PEDAGOGO 0,25 ET. DARBO KRŪVIO PAREIGOMS UŽIMTI

 

 Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos): specialusis pedagogas 0,25 et.  (A2 lygio pareigybė). Pagrindinės funkcijos: padeda vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių įsisavinti ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus; priklausomai nuo vaikų individualių savybių, organizuoja ir veda sutrikusių funkcijų lavinimo individualias, pogrupines, grupines, pratybas; sistemingai stebi ir vertina vaiko gebėjimus, įvairiais būdais fiksuoja vaiko pasiekimus ir pažangą, apie vaiko pasiekimus informuoja tėvus (teisėtus vaiko atstovus), pedagogus; bendradarbiauja su kitais lopšelyje-darželyje dirbančiais darbuotojais bei tėvais (globėjais, rūpintojais) planuojant ugdomąją veiklą, sudarant pritaikytas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, pagalbos vaikui planus; kuria funkcionalią, dinamišką, psichologiškai ir fiziškai saugią ugdymo(si) aplinką; bendradarbiauja su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su vaikais  dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, dalyvauja lopšelio-darželio vaiko gerovės komisijoje.

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, darbo patirtis ir kt.) aukštasis universitetinis išsilavinimas ir specialiojo pedagogo profesinė kvalifikacija, išmanyti  vaikų turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo metodus, gebėti juos pritaikyti padedant specialiųjų poreikių vaikams įsisavinti mokomąją medžiagą ir lavinant jų sutrikusias funkcijas; gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su kalbos sutrikimų turinčiais vaikais, jų mokytojais, tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais; gebėti atlikti pedagoginį vaikų vertinimą, nustatant jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei specialiuosius ugdymo poreikius, įvertinti pažangą; mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

Mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių): Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 7,99 – 10,45 baziniais dydžiais.

Atsakingas darbdavio asmuo: Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ administratorė , el. paštas: administracija@vaivoryksteld.lt, Tel. Nr. (8 343) 55 361


ATRANKA PSICHOLOGO  0,5 ET. DARBO KRŪVIO PAREIGOMS UŽIMTI

 

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos): psichologas (-ė) 0,5 et.  (A1 lygio pareigybė). Pagrindinės funkcijos: bendradarbiauja su mokytojais, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais, su vaikais  dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimų būdus; inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių ir ugdymo problemų turinčius vaikus; dalyvauja formuojant teigiamą lopšelio-darželio bendruomenės požiūrį į psichologinių asmenybės ir ugdymo problemų turinčius vaikus bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais; šviečia lopšelio-darželio bendruomenę vaikų  bendravimo, mokymosi motyvacijos, adaptacijos lopšelio-darželio problemų sprendimo, psichologinių krizių įveikimo ir pan. klausimais; veda psichologijos  valandėles, užsiėmimus; atlieka aktualius lopšelyje-darželyje grupinius tyrimus, atsižvelgdamas į lopšelio-darželio bendruomenės poreikius; tvarko ir pildo savo darbo dokumentus; rengia savo veiklos planą metams; konsultuoja tėvus (ar teisėtus vaikų atstovus), pedagogus; atlieka psichologinį vaiko  įvertinimą, siekiant nustatyti jo galias ir sunkumus, raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius, bendradarbiaujant su kitais lopšelio-darželio specialistais;

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, darbo patirtis ir kt.) aukštasis universitetinis išsilavinimas ir psichologo profesinė kvalifikacija; gebėjimas teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų  bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams; gebėjimas inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant lopšelio-darželio bendruomenei aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones; gebėjimas bendrauti su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu, kitais specialistais ir vaikų tėvais (ar teisėtais vaiko atstovais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant vaiko problemas; mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

Mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių): Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 7,99 – 10,45  baziniais dydžiais.

Atsakingas darbdavio asmuo: Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ administratorė , el. paštas: administracija@vaivoryksteld.lt, Tel. nr. (8 343) 55361

 

 

Skip to content