Meniu Uždaryti

Laisvos darbo vietos

 

IEŠKOME SPECIALIOJO PEDAGOGO 0,25 ET. DARBO KRŪVIO PAREIGOMS UŽIMTI

Darbo sutartis – neterminuota, darbuotojas priimamas 0,25 etato darbo krūviu, A2 lygio pareigybė.

Mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių): Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 8,71– 11,39  baziniais dydžiais (priklauso nuo darbo stažo ir turimos kvalifikacinės kategorijos)

Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai (išsilavinimas, darbo patirtis ir kt.)

  1. aukštasis universitetinis išsilavinimas ir specialiojo pedagogo profesinė kvalifikacija;
  2. išmanyti vaikų turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo metodus, gebėti juos pritaikyti padedant specialiųjų poreikių vaikams įsisavinti mokomąją medžiagą ir lavinant jų sutrikusias funkcijas;
  3. gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su kalbos sutrikimų turinčiais vaikais, jų mokytojais, tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;
  4. gebėti atlikti pedagoginį vaikų vertinimą, nustatant jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei specialiuosius ugdymo poreikius, įvertinti pažangą;
  5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos): specialusis pedagogas 0,25 et.  (A2 lygio pareigybė). Pagrindinės funkcijos: padeda vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių įsisavinti ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus; priklausomai nuo vaikų individualių savybių, organizuoja ir veda sutrikusių funkcijų lavinimo individualias, pogrupines, grupines, pratybas; sistemingai stebi ir vertina vaiko gebėjimus, įvairiais būdais fiksuoja vaiko pasiekimus ir pažangą, apie vaiko pasiekimus informuoja tėvus (teisėtus vaiko atstovus), pedagogus; bendradarbiauja su kitais lopšelyje-darželyje dirbančiais darbuotojais bei tėvais (globėjais, rūpintojais) planuojant ugdomąją veiklą, sudarant pritaikytas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, pagalbos vaikui planus; kuria funkcionalią, dinamišką, psichologiškai ir fiziškai saugią ugdymo(si) aplinką; bendradarbiauja su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su vaikais  dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, dalyvauja lopšelio-darželio vaiko gerovės komisijoje.

Atsakingas darbdavio asmuo (el. paštas, telefonas): Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ administratorė , el. paštas: administracija@vaivoryksteld.lt, tel. nr. +370 343 55 361

Skip to content