Meniu Uždaryti

Darbuotojai

DARBO LAIKAS IR DARBUOTOJAI

Lopšelis-darželis dirba darbo dienomis nuo 6.30 iki 18.30 val.

Direktorius

I – IV       8.00 – 17.00
V             8.00 – 15.45

Pietų pertrauka 12.00 -12.45

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

I – IV   8.00 – 17.00
V         8.00 – 15.45

Pietų pertrauka 12.00 – 12.45

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

I – IV   8.00 – 17.00
V         8.00 – 15.45

Pietų pertrauka 12.00 – 12.45

Vyr. buhalteris

I – IV   8.00 – 17.00
V         8.00 – 15.45

Pietų pertrauka 12.00 – 12.45

Administratorius

I – IV   8.00 – 16.30
V         8.00 – 15.45

Pietų pertrauka 12.00 – 12.45

Maitinimo organizatorius

I – IV   6.00 – 14.30
V         6.00 – 13.30

Pietų pertrauka 11.00 – 11.30

 

 • Aušra Račiūnienė – vyr. buhalterė, el. p. buhalterija@vaivoryksteld.lt
  • organizuoja buhalterinę apskaitą ir kontroliuoja, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai, užtikrina, kad ataskaitiniai finansiniai duomenys būtų teisingi ir laiku pateikiama atskaitomybė.
   • Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:
   • ne žemesnis kaip aukštasis finansinis, buhalterinis arba ekonominis išsilavinimas;
   • analogiška darbo patirtis;
   • gebėti organizuoti lopšelio-darželio buhalterinę apskaitą ir kontroliuoti, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami darbo, materialiniai ir finansiniai lopšelio-darželio ištekliai;
   • gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti ataskaitas, savarankiškai planuoti darbus, organizuoti savo veiklą.
   • išmanyti viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS);
   • mokėti dirbti buhalterinės apskaitos programomis, nuolat gilinti buhalterinės apskaitos žinias.
 • Simona Zalieckienė – administratorė, el. p. administracija@vaivoryksteld.lt
  • vykdo tinkamą ir savalaikį dokumentų registravimą, dokumentų rengimą valdymo sistemoje, rengia metinį dokumentacijos planą, atsakinga už darbuotojų asmens bylų tvarkymą, archyvą, duomenų bazės tvarkymą. Vykdo direktoriaus ar jo įgalioto asmens trumpalaikes užduotis ir pavedimus, susijusius su šiame pareigybės aprašyme nustatytomis funkcijomis.
   • Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:
   • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį  išsilavinimą;
   • išmanyti ir gebėti dirbti pagal savo kompetenciją savo darbe Lietuvos Respublikos Darbo kodeksą, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą, Įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarką, dokumentų rengimo taisykles, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklę, lietuvių bendrinę ir kanceliarinę kalbą;
   • gebėti rengti teisės aktus –  DVS sistema – dokumentų valdymo sistema ( direktoriaus įsakymus, pareigybių aprašymus, pažymas, išvadas, pranešimus, ataskaitas, atsiliepimus), kitus informacinius, organizacinius ir tvarkomuosius dokumentus, turėti raštvedybos pagrindus;
   • mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Word, Microsoft Excel programomis;
   • mokėti rasti, valdyti, kaupti, sisteminti, atnaujinti ir apibendrinti informaciją;
   • mokėti bent vieną užsienio kalbą;
   • gebėti dirbti komandoje, spręsti konfliktus, glaustai pateikti informaciją, būti komunikabiliam, nešališkam, turėti raiškią dikciją, žinoti pagrindinius bendravimo ir bendradarbiavimo principus bei etikos normas.
 • Jurgita Bačkierienė – maitinimo organizatorė, maitinimas@vaivoryksteld.lt
  • mitybos ir maitinimo lopšelyje-darželyje organizavimas, koordinavimas ir priežiūra.
   • Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:
   • turėti ne žemesnį, kaip aukštąjį arba aukštesnįjį  išsilavinimą ir (ar ) maitinimo organizatoriaus kvalifikaciją, būti išklausęs privalomus higienos įgūdžių, pirmos pagalbos mokymus;
   • žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Darbo kodeksą, kitus teisės aktus, reglamentuojančius maisto kokybę bei maitinimo organizavimą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje;
   • žinoti Lietuvos higienos normas HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, HN 15:2015 „Maisto higiena“;
   • žinoti pagrindinius vaiko raidos tarpsnius, nustatytas maisto normas vaikams, pagrindinių maisto produktų sudėtį, maisto vaikams ir dietinio maisto paruošimo technologijos principus, šiuolaikinius sveikos mitybos principus, vaikų mitybai rekomenduojamų produktų parinkimą ir gebėti žinias taikyti praktiškai;
   • gebėti naudotis kompiuterio programine įranga,  kompiuterinėmis programomis (Microsoft Word ir Excel programomis), internetu, elektroniniu paštu, el. dienynu, teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis.
 • Laura Černiauskaitė – bendrosios praktikos slaugytoja, el. p. administracija@vaivoryksteld.lt
  • užtikrina san. higienos reikalavimus baseino patalpose, vykdo vaikų sveikatos priežiūrą  baseine užsiėmimų metu,  vykdo ligų prevencijos reikalavimus.
   • Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:
   • turėti aukštesnįjį ir/ar aukštąjį išsilavinimą, slaugos studijų baigimo diplomą, taip pat bendrosios praktikos ir (ar) atitinkamą specialiosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją ir turėti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą ir galiojančią bendrosios praktikos slaugytojo licenciją;
   • turėti privalomojo pirmosios pagalbos ir privalomojo higienos įgūdžių mokymų pažymėjimus;
   • žinoti medicinines higienos normas, vidaus tvarkos, darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės apsaugos taisykles.
 • Specialistas kompiuterių priežiūrai – tikrina, atnaujina kompiuterinę programinę įrangą, šalina kompiuterinės sistemos sutrikimus, atlieka spausdintuvų priežiūrą, prižiūri darželio techninę įrangą, instruktuoja darbuotojus darbui su kompiuteriu, vykdo kitus darželio direktoriaus ar jo įgaliotų žmonių pavedimus, susijusius su kompiuterių priežiūra ir jo  funkcijomis.
  • Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:
   • aukštasis, aukštesnysis išsilavinimas arba studijos pagal specialybę;
   • turi žinoti ir išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro  įsakymus, reglamentuojančius informacinių technologijų ir programinės įrangos naudojimą švietimo įstaigose bei ugdymo procese.
 • Virėjas – planuoja, organizuoja, ruošia ir gamina maistą pagal receptus ikimokyklinio amžiaus vaikams.
  • Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:
   • turėti nežemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir virėjo kvalifikaciją;
   • būti išklausius profesijai ar veiklos sričiai privalomus mokymus, higienos įgūdžių, teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas – padeda grupės mokytojui vaikų ugdymo veikloje ir savarankiškai teikia paslaugas: grupės patalpų priežiūra,  parnešti ir  pateikti maisto patiekalus grupėje esantiems vaikams, rūpinasi švara ir tvarka maisto dalinimo ir inventoriaus laikymo vietose.
  • Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:
   • turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;
   • turi žinoti ir išmanyti  maisto patiekalų saugaus vartojimo, asmens higienos, sanitarijos reikalavimus;
   • būti išklausęs Privalomąją higienos įgūdžių programą bei Privalomą Pirmosios pagalbos mokymo programą ir turėti tai patvirtinančius pažymėjimus.
 • Priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas – padeda grupės mokytojui vaikų ugdymo veikloje ir savarankiškai teikia paslaugas: grupės patalpų priežiūra,  parnešti ir  pateikti maisto patiekalus grupėje esantiems vaikams, rūpinasi švara ir tvarka maisto dalinimo ir inventoriaus laikymo vietose.
  • Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:
   • turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;
   • turi žinoti ir išmanyti  maisto patiekalų saugaus vartojimo, asmens higienos, sanitarijos reikalavimus;
   • būti išklausęs Privalomąją higienos įgūdžių programą bei Privalomą Pirmosios pagalbos mokymo programą ir turėti tai patvirtinančius pažymėjimus.
 • Mokytojo padėjėjas – teikia pagalbą ugdytiniui, turinčiam vidutinių, didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ir dėl įgytų ir įgimtų sutrikimų negalinčiam savarankiškai dalyvauti ugdymo procese,  teikia pagalbą mokytojui organizuojant ugdomąją veiklą.
  • Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotoju:
   • turėti ne žemesnį, kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;
   • gebėti bendrauti su vaikais, turėti žinių apie jų sutrikimų specifiką;
   • gebėti dirbti su vaikais padedant jiems įsisavinti ugdomąją medžiagą, atlikti grupės mokytojo skirtas užduotis, apsitarnauti, susitvarkyti, orientuotis aplinkoje, judėti, maitintis;
   • gebėti bendradarbiauti su grupės mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, kitais specialistais ir vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais).
 • Pastatų ir aplinkos prižiūrėtojas (pastatų) – atlieka darbus  pastato viduje –einamąjį  santechnikos (vandentiekio, kanalizacijos) sistemų remontą, staliaus darbus- remontuoja patalpas, inventorių, baldus.
  • Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:
   • turėti vidurinį ir/ar profesinį išsilavinimą;
   • turi  išmanyti staliaus, santechnikos darbus.
 • Pastatų ir aplinkos prižiūrėtojas (aplinkos) – atlieka nesudėtingus lauko įrenginių, lauko pastatų  remonto darbus,  prižiūri darželio teritoriją, aplinką.
  • Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:
   • turėti vidurinį ir/ar profesinį išsilavinimą;
   • mokėti naudotis mechaniniais ir elektriniais darbo įrankiais;
   • gebėti atlikti nesudėtingus lauko inventoriaus, pastatų  remonto darbus.
 • Pagalbinis darbininkas skalbimui –  nešvarių skalbinių priėmimas, minkštojo inventoriaus skalbimas, lyginimas, rūšiavimas ir perdavimą į grupes.
  • Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:
   • būti ne jaunesnis nei 18 metų amžiaus;
   • mokėti naudotis mechaniniais ir elektriniais darbo įrankiais.
 • Baseino priežiūros darbininkas – baseino vonioje esančio vandens priežiūra, valymas vandens siurbliu,  vandens ir vonios dezinfekcijos vykdymas, chloravimas, vandens testavimas, temperatūros reguliavimas;  vandens mėginių paėmimas.
  • Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:
   • būti ne jaunesnis nei 18 metų amžiaus;
   • mokėti naudotis mechaniniais ir elektriniais darbo įrankiais.
 • Valytojas – palaiko tvarką ir švarą įstaigos patalpose.
  • Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:
   • būti ne jaunesnis nei 18 metų amžiaus;
   • mokėti naudotis mechaniniais ir elektriniais darbo įrankiais.
 • Valytojas (baseine) – užtikrina švarą ir tvarką baseine, dušuose, persirengimo kambariuose, san. mazguose,  pagalbinėse patalpose.
  • Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:
   • būti ne jaunesnis nei 18 metų amžiaus;
   • mokėti naudotis mechaniniais ir elektriniais darbo įrankiais.

 

Atnaujinta 2023-11-06

Skip to content