Meniu Uždaryti

Pedagogai

 

Eil. Nr. Kvalifikacija Skaičius
1. Mokytojas metodininkas 13
2. Vyresnieji mokytojai 6
3. Mokytojai 3
4. Psichologas 1
5. Logopedas metodininkas 1
6. Specialusis pedagogas 0
7. Socialinis pedagogas metodininkas 1
 Iš viso :

 

  • Ikimokyklinio ugdymo mokytojas – ugdo vaikus nuo vienerių  iki penkerių/šešerių metų pagal ikimokyklinio ugdymo programą.
  • Priešmokyklinio ugdymo mokytojas – ugdo vaikus  nuo 5-6 metų  atsižvelgiant į lopšelio-darželio ,,Vaivorykštė‘‘ patvirtintą priešmokyklinio  ugdymo organizavimo modelį. Jo pareigybės aprašymas reglamentuoja mokytojo, įgyvendinančio ikimokyklinio ir  priešmokyklinio ugdymo programą.
  • Neformaliojo ugdymo mokytojas plaukimui – moko vaikus plaukti.
  • Neformaliojo ugdymo mokytojas kūno k. ir sportui
  • Neformaliojo ugdymo muzikos mokytojas
  • Neformaliojo ugdymo anglų k. mokytojas
  • Logopedas – teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų.
  • Socialinis pedagogas – padeda vaikams geriau adaptuotis bendruomenėje, užtikrina jo saugumą lopšelyje-darželyje bei sudaro prielaidas pozityviai vaiko socializacijai ir pilietinei brandai, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis.
  • Psichologas – rūpinasi vaikų psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu.
  • Specialusis pedagogas – teikia pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.
Skip to content