Meniu Uždaryti

Ikimokyklinis ugdymas

Mūsų įstaigoje  ikimokyklinis ugdymas teikiamas vaikui nuo 1 metų, iki jam pradedamas teikti priešmokyklinis ugdymas.

Ikimokyklinio ugdymo tikslas – padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiais ir bendraamžiais, aplinkos ir savo šalies pažinimo, kūrybiškumo ir mokėjimo mokytis pradmenis.

Ikimokyklinio ugdymo uždaviniai:

 • Padėti atsiskleisti individualiems vaikų poreikiams ir gebėjimams, pritaikant ir įgyvendinant ugdymo(si) turinį;
 • Skatinti vaiką domėtis socialine, kultūrine, gamtine aplinka, norą ją tyrinėti ir pažinti;
 • Skatinti vaiko saviraišką ir kūrybiškumą;
 • Stiprinti vaiko psichinę ir fizinę sveikatą, tenkinti saugumo, aktyvumo ir judėjimo poreikį;
 • Tenkinti vaiko bendravimo ir bendradarbiavimo poreikį;
 • Ugdyti vaiko empatiją, formuoti dorines, tautinės kultūros vertybes.

Ugdymas nukreiptas į vaiko poreikių žaisti, kurti, tyrinėti, judėti bei individualių vaiko poreikių tenkinimą. Vaikas veikdamas tai, kas jam įdomu, bendraudamas su bendraamžiais ir suaugusiais, įgyja socialinių, pažintinių, meninių gebėjimų, tampa fiziškai ir emociškai brandesniu, labiau savimi pasitikinčiu, laisvesniu, kūrybiškesniu, įdomesniu draugams.


Fizinės ugdomosios aplinkos ypatumai:

 • Grupės aplinka padalinta į įvairaus dydžio saugias, jaukias, estetiškas, artimas namų aplinkai erdves;
 • Aplinka pertvarkoma atsižvelgiant į vaikų amžių, poreikius ir ugdymo tikslus;
 • Grupėse gausu bendro naudojimo priemonių, skirtų kūrybiniams – siužetiniams žaidimams, vaikų vaidybai, dailei, muzikai, judėjimui, STEAM veiklai.

Ugdymo turinys suskirstytas į penkias vaiko ugdymosi kryptis:

 1. emocinis ir socialinis ugdymasis;
 2. pažinimo ugdymasis;
 3. kalbos ir komunikavimo ugdymasis;
 4. fizinis ugdymasis;
 5. meninis ugdymasis.

Penkios kryptys susideda iš 18 vaiko ugdymosi sričių, kurios apima kiekvieno vaiko amžiaus tarpsnio pasiekimus.


Skip to content