Meniu Uždaryti

Priešmokyklinis ugdymas

       Priešmokyklinis ugdymas yra privalomas nuo 2016-09-01.   

        Ugdymo procesą priešmokyklinėje grupėje reglamentuoja bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa, kuri nustato priešmokyklinio ugdymo tikslą, uždavinius, programos įgyvendinimo prielaidas ir būdus, ugdytinus vaikų pasiekimus – kompetencijas, kompetencijų ugdymo gaires, kompetencijų turinio dėmenis ir vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo gaires. Priešmokyklinio ugdymo programoje ugdomos kompetencijos: socialinė, sveikatos, pažinimo, komunikavimo ir meninė.

Priešmokyklinio ugdymo tikslas – atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymosi poreikius, vadovaujantis humanistinėmis ir demokratinėmis vertybėmis, užtikrinti optimalią vaiko raidą, padėti pasirengti mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

Priešmokyklinio ugdymo tikslui pasiekti būtina įgyvendinti šiuos uždavinius:

  • Įgyvendinti ugdymo turinį, atitinkantį 5–7 metų vaikų raidos bendruosius ir individualiuosius ypatumus, padedantį kiekvienam vaikui darniai augti ir ugdytis visas Programoje įvardytas kompetencijas;
  • Organizuoti ugdymą derinant organizuotą, kryptingą ugdomąją priešmokyklinio ugdymo pedagogo ir spontanišką vaiko veiklą;
  • Taikyti į vaiką orientuoto ugdymo, priešmokyklinio ugdymo pedagogo ir vaiko sąveika grįstus metodus;
  • Sukurti vaiko ugdymui ir ugdymuisi tinkamą psichologinę ir fizinę aplinką;
  • Taikyti pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus ir formas, kurie padėtų vaikui sėkmingai ugdytis ir tobulėti;
  • Užtikrinti pozityvų, pasitikėjimu ir pagarba grįstą, tikslingą vaikų, priešmokyklinio ugdymo pedagogo, tėvų (globėjų), kiekvieno ir visų mokyklos ar kito švietimo teikėjo darbuotojų, kitų Programą įgyvendinančių asmenų bendradarbiavimą.

PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PASIEKIMŲ VERTINIMAS

           Siekiant padėti vaikui sėkmingai augti, tobulėti, bręsti, mokytis yra vertinama priešmokyklinio amžiaus vaikų daroma pažanga ir pasiekimai.  Vaiko daroma pažanga yra vertinama nuolat, pasirenkant vertinimo būdus ir metodus: stebėjimą, pokalbį, diskusiją, vaiko pasakojimus, jo darbelių ir veiklos analizę, garso, vaizdo įrašus. Pasiekimų lygis atsiskleidžia vaikui veikiant natūralioje ar tikslingai sukurtoje situacijoje: žaidžiant, bendraujant, dalyvaujant projektiniame darbe, per iškylas, ekskursijas ar panašiai. Vertinami konkretaus vaiko pasiekimai ir jo daroma pažanga, lyginant ankstesnius vaiko pasiekimus su dabartiniais. Informacija apie vaiko pasiekimus kaupiama Vaiko aplankale.

Pirmasis vertinimas atliekamas per 4 savaites nuo programos vykdymo pradžios, o galutinis vertinimas atliekamas pasibaigus programai.

  • Vaikų pasiekimai ir pažanga su tėvais (globėjais) aptariami individualiai, per įstaigoje organizuojamus Tėvų susitikimus;
  • Baigus programą, priešmokyklinio ugdymo mokytojas pateikia mokyklai, vykdančiai pradinio ugdymo programą, ar kitam švietimo teikėjui, kuris vykdys pradinio ugdymo programą, priešmokyklinio ugdymo mokytojo (švietimo pagalbos specialisto (-ų), jeigu buvo teikta pagalba), rekomendaciją apie vaiko pasiekimus, kuri parengiama pagal Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo priede pateiktą formą;
  • Jei vaikas pagal priešmokyklinio ugdymo programą pradėjo ugdytis, kai jam tais kalendoriniais metais suėjo 5 metai, tai vadovaujantis Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašu. Įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangą, priešmokyklinis ugdymas gali trukti dvejus metus;
  • Jei vaikas  pradėjo ugdytis, kai jam tais kalendoriniais metais suėjo 6 metai, priešmokyklinis ugdymas trunka tik  vienerius metus.

Priešmokyklinio ugdymo vaikų atostogos

Atostogos Data
Rudens atostogos 2023 m. spalio 30 d. – 2023 v. lapkričio 3 d.
Žiemos (Šv. Kalėdų) atostogos 2023 m. gruodžio 27 d.  – 2024 m. sausio 5 d.
Žiemos atostogos 2023 m. vasario 19-23 d.
Pavasario (Šv. Velykų) atostogos 2024 m. balandžio 2-5 d.
Vasaros atostogos 2024 m. birželio 1 d. – 2024 m. rugpjūčio 31 d.
Skip to content